Privaatsuspoliitika

Tere tulemast Briox Estonia OÜ (edaspidi  “Briox”, “meie”) Privaatsuspoliitika lehele.

Teie privaatsus on meie jaoks oluline ning järgnevalt anname ülevaate, kuidas me isikuandmeid töötleme.

Soovime enne detailide juurde laskumist rõhutada kolme olulist punkti:

 1. Briox soovib selgitada oma vastutusala, mis kaasneb Teie õiguste kaitsmise ning Teie privaatsusega;
 2. Selgitada, kuidas Briox kasutab parimal moel meile usaldatud isikuandmeid pakkudes Brioxi teenuseid läbi kodulehe või meiega kontaktis olles;
 3. Meie Privaatsuspoliitika annab ülevaate sellest, missuguseid andmeid me kogume ning kuidas me neid kasutame.

Osapoolte vastutused seoses isikuandmete töötlemisega

Briox Estonia OÜ (registrikood 14576063) pakub veebipõhist majandustarkvara teenust (edaspidi nimetatud “Teenus”).

Briox on Teenuse käigus töödeldavate isikuandmete volitatud töötleja ning vastutab organisatoorsete ja tehniliste turvameetmete eest, mis on kirjeldatud Brioxi kodulehe GDPR alamlehel. Isikuandmete vastutav töötleja Teenuses on “Klient”, kelleks võib olla raamatupidamisbüroo konsultant, audiitor, väike- või keskmise suurusega ettevõte või ühing, kes/mis on oma ettevõtte/organisatsiooni registreerinud Brioxisse.

Kasutajana on Teil Teenusele ligipääsuks sisselogimismandaat, mida nimetatakse ”Kasutajaks”.

Teenusele on määratud ”Süsteemi administraator”, kes esindab Klienti Teenuse tarbimisel ning vastutab Kasutajate ja teiste Süsteemiadministraatorite  registreerimise eest, jagab Brioxi kasutajaõigusi ning juhendab programmi kasutamist, mis puudutab andmete töötlemist kaasa arvatud isikuandmete töötelmist Teenuses.

Briox on isikuandmete vastutav töötleja nende isikuandmete osas, mida Te („Klient“) meile avaldate kui:

 • Tellite Teenuse;
 • Kui saate sisselogimismandaadi ning Teist saab Teenuse kasutaja;
 • Kui kasutate Brioxi Scanner äppi;
 • Kui Teil on küsimus ja/või Te võtate meiega ühendust;
 • Registreerute Brioxi korraldatud seminarile/veebiseminarile;
 • Külastate meie kodulehte ning aktsepteerite küpsiste kasutamise.

 

Millistel õiguslikel alustel Teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme isikuandmeid õigusaktides lubatud alustel, st meie juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete kasutusele võtmiseks, meie õigustatud huvi alusel (näiteks, kliendisuhete haldamine jms), isiku nõusoleku alusel.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

See, milliseid isikuandmeid töödeldakse, sõltub Teie ettevõtte ettevõtlusvormist. Ettevõtte andmed võivad olla isikuandmed, kui Kliendi näol on tegu FIE-ga või õpilase/üliõpilasega, kes kasutab Brioxit oma õppetöös. Kui tellite meie Teenust, kogume Teie isikuandmeid ja ettevõtte andmeid. Kõikidel Kasutajatel on Teenuse kasutamiseks registreeritud kontaktandmed, sisselogimismandaat ning veebituvastus.

Registreerudes meie veebiseminaridele vajame osalejate e-maili aadresse.

Kui Teil on küsimus või võtate meiega ühendust kliendijuhtumi lahendamisel, siis sõltub töödeldavate isikuandmete hulk kommunikatsioonikanalist. Enamasti on isikuandmete kategooriateks kontaktandmed, veebituvastus, ettevõtte andmed ning kliendijuhtumi lahendamisel kasutatud struktureerimata material, mis võib sisaldada neid isikuandmeid, mida olete otsustanud meiega jagada. Detailsem nimekiri isikuandmetest, mis ja millal erinevates kategooriates esinevad ning mis on nende õiguslik alus, leiate Lisast nr 1.

Informatsiooni küpsiste kasutuse kohta leiate meie kodulehelt Küpsisepoliitika alamlehelt.

Mis eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid?

Briox töötleb isikuandmeid Teie kui Kasutaja ja Kliendi kohta eesmärgiga pakkuda Teenust, täitmaks Teenuse tingimustes Teile antud lubadusi ja selleks, et pakkuda parimaid elamusi meie kodulehel ning Teenuse tarbimisel. Isikuandmete töötlemine on vajalik nt. Teie isiku tuvastamiseks, konto haldamiseks ning ka statistika ja otseturunduse eesmärgil (millest saab loobuda).

Isikuandmed, mida töötleme, kui tellite meilt Teenust, on vajalikud tellimuse haldamiseks, arveldamiseks ning selleks, et saaksime Teile edastada sisselogimismandaadid. Kõikide Kasutajate isikuandmeid on vaja selleks, et tagada Teenusele ligipääs, koostada tegevuslogi teostatud tehingutest/tegevustest Teenuse kasutamisel, tuvastada Teid ning tuvastada missugused Kasutajad ja Kliendid Teenust kasutavad.

Kasutades Brioxi Scanner Äppi, nõustute Teenuse kasutamiseks andma Brioxile ligipääsu oma mobiiltelefoni kaamerale ja fotogaleriile. Võttes Brioxiga ühendust läbi mistahes kommunikatsioonikanali, kasutame Teid puudutavat infot Teie küsimuselahendamiseks, Teiega ühenduse võtmiseks ning Teenuse parendamiseks. Brioxi kodulehte külastades aktsepteerite küpsiste kasutamise Teie andmete kogumise kohta.

 

Millistest allikatest isikuandmeid saame?

Isikuandmeid saame andmesubjektilt endalt, ametiasutustelt, krediidiinfo ettevõtetelt ja muudest sarnastest usaldusväärsetest allikatest.

Kellega jagame Teie isikuandmeid?

Programmi kasutamisel või osa programmi funktsioone võivad jagada isikuandmeid Brioxi kolmanda osapoolega nii EL/EMP-s aga ka väljaspool neid riike. Täieliku ülevaate Teenust puudutavate isikuandmete osas leiate Brioxi kodulehe rubriigis „Mida peaksid silmas pidama“.

Kolmandal osapoolel on samasugused kohustused isikuandmete töötlemisel nagu Teie olete meiega kokku leppinud ning mis on ka sätestatud andmetöötluslepingus. Kolmas osapool võib koguda Teie kui Kliendi andmeid oma kliendiregistrisse. Meil võib teenuse toimimiseks osutuda vajalikuks Teie isikuandmete jagamine Brioxi grupi teiste ettevõtetega. Kui Te otsustate aktiveerida oma Brioxi kontol integratsioonilahenduse, siis sel juhul jagame vastavalt Teie palvele Teie isikuandmeid konkreetse integratsioonipartneriga, kelle lahendust soovite kasutada.

Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid?

Briox säilitab Teiega seotud isikuandmeid seni, kuni meil on kliendisuhe või ajani, mis on sätestatud asjassepuutuvates õigusaktides. Koostöö lõppemisel Briox kustutab või muudab anonüümseks Teiega seotud isikuandmed mõistliku aja jooksul, kui ei ole sätestatud teisiti kohalike või Euroopa õigusaktidega, või kohtu või ametivõimude poolt. Kui kaua Teie isikuandmeid Kasutajana säilitatakse sõltub andmete töötlemise eesmärgist. Teenuses esinevaid isikuandmeid saate Teie ise või Teie süsteemiadministraator vajadusel kustutada. Kui konkreetses tehnilises lahenduses puudub kustutamise funktsioon, palume süsteemiadministraatoril meiega ühendust võtta. Infot, mida kogutakse meiega ühenduse võtmisel, säilitatakse ajani kuni kestab kliendisuhe ning selleks, et saaksime täita võetud kohustusi Teie ees.

Missugused on Teie õigused?

Brioxi registreerinud Kasutajana on Teil mitmed õigused, millest peaksite teadlikud olema. Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele. Teil on teatud juhtudel ka õigus andmete ülekandmiseks. Teil on õigus korrigeerida oma vigaseid, puudulikke või eksitavaid isikuandmeid ning õigus piirata isikuandmete töötlemist.

Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Teil on õigus  olla unustatud, kuid isikuandmeid ei ole võimalik kustutada, kui isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või kui on sätestatud teisiti kohalikes või Euroopa õigusaktides, või kohtu või ametivõimude poolt võttes aluseks huvide kaalumise.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon.

Kui soovite lisainformatsiooni

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga, või soovite kasutada Määrusest tulenevaid õigusi, siis võtke meiega julgesti ühendust järgmistel kontaktidel: privacy@briox.ee või www.briox.ee.

Lisa 1

Isikuandmete kategooriad

Millal / kus esineb Andmete kategooriad Isikuandmed Õiguslik alus
Teenuse tellimisel Ettevõtte andmed Ettevõtte nimi
Telefon
Aadress
Postiindeks
MaakondRiik?
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees, meie juriidilise kohustuse täitmine
Kontaktandmed Eesnimi
Perekonnanimi
E-post
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Teenuse kasutaja Kontaktandmed Eesnimi
Perekonnanimi
E-post
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Sisselogimismandaadid E-post (kasutajatunnus) Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Veebis tuvastamine IP-aadress Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
API rakendus Pildid Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Registreerumine veebiseminaridele Kontaktandmed E-post Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Kodulehe kontaktvorm Kontaktandmed Nimi
E-post
IP-aadress
Veebilehitseja identifitseerimisrida
Ajatempel
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Kliendi juhtumine lahendamine Vabas vormis teated tekstides * Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Kontakt läbi jututoa funktsiooni Kontaktandmed IP-aadress
Veebilehitseja identifitseerimisrida
Ajatempel
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Kliendi juhtumine lahendamine Vabas vormis teated tekstides * Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Kontakt e-posti kaudu Kontaktandmed Nimi
E-post
Kasutaja-ID (võib esineda)
Telefoni number (võib esineda)
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees, meie õigustatud huvi
Ettevõtte andmed (võib esineda) Ettevõtte nimi
Registrikood
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Kliendi juhtumine lahendamine Vabas vormis teated tekstides * Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Telefonikontakt Kontaktandmed Nimi
E-post
Kasutaja-ID
Telefoni number
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
Ettevõtte andmed (võib esineda) Ettevõtte nimi
Registrinumber
Lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees

*Sisaldab isikuandmeid, mida Te olete vabal valikul ise kirjutanud.

 

Lisa 2

Isikuandmete töötlejad

Andmete ladustamineGleSYS ABRootsi

Andmete töötlemine Tarnija Koht
Kontakt läbi jututoa funktsiooni Tawk
Kontakt e-posti kaudu (kasutajatugi) Google G-suite USA
Kontakt e-posti kaudu (kampaaniad- ja infopostitused) Mailchimp USA
Telefonikontakt Hybra UC Rootsi
Andmete ladustamine Amazon Web Services Rootsi, Iirimaa, Saksamaa

 

Suurepärane, et olete huvitatud Brioxist!

Jätke meile oma kontaktandmed või helistage otse telefonil +372 51 914 825. Võtame teiega peatselt ühendust!

Palun sisestage oma nimi.

Palun sisestage oma e-mail.

Palun sisestage oma telefoninumber.

Jätkamiseks palun nõustu kasutajatingimustega

Saatmisel tekkis tõrge.

Tutvustame teile hea meelega Brioxit

Broneerige esitlus, jättes meile oma kontaktandmed või helistades telefonil +372 51 914 825.

 • done Vestlus meie eksperdiga
 • done Lähtume teie vajadustest
 • done Tasuta
 • done Kohustusteta

Meie esitlus on suunatud peamiselt raamatupidamisfirmadele ja raamatupidajatele, kes soovivad oma tööd läbi kaasava raamatupidamise efektiivsemaks muuta.

Palun sisestage oma nimi.

Palun sisestage oma e-mail.

Palun sisestage oma telefoninumber.

Jätkamiseks palun nõustu kasutajatingimustega

Saatmisel tekkis tõrge.

Kellele te ostate?

Oma kliendile

Raamatupidamisbüroona on teil võimalik kliente otse Brioxist lisada.

Oma ettevõttele

Brioxi aitab teil kasutusele võtta teie raamatupidaja. Kui te hetkel raamatupidajat või raamatupidamisbürood ei kasuta, siis nüüd on hea võimalus leida see siit või tellida Briox otse, võttes meiega ühendust.

Kellele te ostate?

Oma kliendile

Raamatupidamisbüroona on teil võimalik kliente otse Brioxist lisada.

Oma ettevõttele

Kui olete ettevõtja, kes soovib Brioxit kasutama hakata, aitab teie raamatupidaja teil alustada. Kui te pole siiani raamatupidamisfirmat kasutanud, siis nüüd on hea võimalus leida see siit või osta Briox otse alloleva lingi kaudu.

Kellele te ostate?

Oma kliendile

Raamatupidamisbüroona on teil võimalik kliente otse Brioxist lisada.

Oma ettevõttele

Kui olete ettevõtja, kes soovib Brioxit kasutama hakata, aitab teie raamatupidaja teil alustada. Kui te pole siiani raamatupidamisfirmat kasutanud, siis nüüd on hea võimalus leida see siit või osta Briox otse alloleva lingi kaudu.